Kỹ thuật Hỗ trợ, Tác giả tại Giúp bạn bán hàng nhiều hơn