Cách Đăng Nhập Vào GoSell


Bạn muốn đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard của Website, Mobile App.

Hãy xem hướng dẫn tại đây :

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( https://admin.gosell.vn/login )

Bước 2: Nhập Email vào ô Email

Bước 3: Nhập Mật Khẩu vào ô Mật Khẩu

Bước 4: Click Đăng Nhập để vào Trang Quản Trị