Chính sách bảo mật ứng dụng

Ngày 19, tháng 01, năm 2022

Chính Sách Bảo Mật này mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng Tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn khi Bạn sử dụng Dịch Vụ và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách pháp luật bảo vệ Bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch Vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính Sách Bảo Mật này.

Giải thích và định nghĩa

Giải thích

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có ý nghĩa được xác định theo các điều kiện sau đây. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Các mục đích của Chính sách Bảo mật này: :

 1. Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch Vụ hoặc các phần của Dịch Vụ của chúng tôi.
 2. Công ty (được gọi là "Công Ty", "Chúng Tôi", hoặc "Của Chúng Tôi" trong Thỏa thuận này) đề cập đến Mediastep Software Inc.
 3. Cookie là các tệp nhỏ được cài đặt máy tính của Bạn, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác bởi một trang Web; chứa các chi tiết về lịch sử duyệt Web của Bạn trên trang Web đó dùng trong nhiều mục đích sử dụng của nó.
 4. Quốc gia đề cập đến: Việt Nam
 5. DThiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập vào Dịch Vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 6. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng.
 7. Dịch Vụ đề cập đến trang Web.
 8. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công Ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân thuộc bên thứ ba được Công Ty tuyển dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch Vụ, cung cấp Dịch Vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch Vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách sử dụng Dịch Vụ.
 9. Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bên Thứ Ba đề cập đến bất kỳ trang Web hoặc bất kỳ trang Web mạng xã hội nào mà qua đó Người Dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch Vụ.
 10. Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch Vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng của Dịch Vụ (ví dụ: thời gian truy cập trang).
 11. Trang Web đề cập đến là GoSELL, có thể truy cập từ https://www.gosell.vn/
 12. Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ, nếu có.

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Các loại dữ liệu được thu thập
Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc xác định Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch Vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như Địa chỉ Internet trên Thiết bị của Bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch Vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, thời gian và ngày Bạn truy cập, thời gian Bạn sử dụng các trang đó, mã định danh duy nhất trên thiết bị và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng Tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, loại thiết bị di động Bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, hệ điều hành di động của Bạn, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, mã định danh thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng Tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi bất cứ khi nào Bạn truy cập Dịch Vụ của Chúng Tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch Vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Công nghệ theo dõi và Cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch Vụ của Chúng Tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Công nghệ theo dõi được sử dụng là máy phát không dây, các thẻ đánh dấu và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin nhằm cải thiện và phân tích Dịch Vụ của Chúng Tôi.

Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookie hoặc thông báo để biết khi nào Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookie, Bạn có thể không thể sử dụng một số phần của Dịch Vụ của Chúng Tôi.

Cookie có thể là Cookie "Liên tục" hoặc "Phiên". Cookie “Liên Tục” vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Bạn khi Bạn ngoại tuyến, trong khi Cookie “Phiên” bị xóa ngay khi Bạn đóng trình duyệt Web. Chúng tôi sử dụng cả Cookie “Phiên” và Cookie “Liên Tục” cho các mục đích được nêu dưới đây:

 • Cookie cần thiết/thiết yếu

Kiểu: Cookie “Phiên”

Được quản lý bởi: Chúng Tôi

Mục đích: Những Cookie này rất cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang Web và cho phép Bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Nếu không có các Cookie này, các dịch vụ mà Bạn yêu cầu không thể được cung cấp và Chúng Tôi chỉ sử dụng các Cookie này để cung cấp cho Bạn các dịch vụ đó.

 • Chính sách Cookie/Cookie Chấp nhận Thông báo

Kiểu: Cookie “Liên Tục”

Được quản lý bởi: Chúng Tôi

Mục đích: Các Cookie này xác định xem người dùng đã chấp nhận sử dụng cookie trên Trang Web.

 • Cookie Chức năng

Kiểu: Cookie “Liên Tục”

Được quản lý bởi: Chúng Tôi

Những Cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn Bạn thực hiện khi bạn sử dụng Trang Web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của Bạn. Mục đích của các Cookie này là cung cấp cho Bạn trải nghiệm cá nhân hơn và để tránh Bạn phải nhập lại sở thích của mình mỗi khi bạn sử dụng Trang Web. Để biết thêm thông tin về cookie Chúng Tôi sử dụng và lựa chọn của Bạn liên quan đến cookie, vui lòng truy cập Chính sách Cookie của Chúng Tôi hoặc phần Cookie trong Chính sách Bảo mật của Chúng Tôi.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn

Công ty thu thập danh bạ, địa chỉ, email của bạn thông qua api.beecow.com. Beecow là tên cũ của nền tảng thương mại điện tử GoSELL.

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch Vụ của Chúng Tôi, bao gồm cả việc theo dõi việc sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi.
 • Để quản lý Tài khoản của Bạn: để quản lý đăng ký của Bạn với tư cách là người dùng Dịch Vụ. Dữ liệu Cá nhân Bạn cung cấp có thể cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch Vụ có sẵn cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Để thực hiện hợp đồng: phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua bán cho các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ Bạn đã mua hoặc của bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng Tôi thông qua Dịch Vụ.
 • Để liên hệ với Bạn: Liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động liên quan đến cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện chúng.
 • Để cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà Chúng Tôi cung cấp tương tự như những gì Bạn đã mua hoặc hỏi trừ khi Bạn đã chọn không nhận thông tin đó.
 • Để quản lý yêu cầu của Bạn: Để tham dự và quản lý các yêu cầu của Bạn đối với chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:
 • Với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng Tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của Chúng Tôi, để liên hệ với Bạn.
 • Đối với chuyển nhượng Doanh Nghiệp: Chúng Tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến hoặc trong các cuộc đàm phán, bất kỳ vụ sáp nhập, bán tài sản, tài chính hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần Công Ty của Chúng Tôi cho một công ty khác.
 • Với các chi nhánh: Chúng Tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các chi nhánh của Chúng Tôi, trong trường hợp đó Chúng Tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tôn trọng Chính sách Bảo mật này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của Chúng Tôi và bất kỳ công ty con nào khác, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà Chúng Tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Chúng Tôi.
 • Với các đối tác kinh doanh: Chúng Tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các đối tác kinh doanh của Chúng Tôi để cung cấp cho Bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.
 • Với những người dùng khác: khi Bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở các khu vực công cộng với người dùng khác, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai bên ngoài. Nếu Bạn tương tác với người dùng khác hoặc đăng ký thông qua Dịch vụ Truyền thông Xã hội của Bên Thứ Ba, liên hệ của Bạn trên Dịch vụ Truyền thông Xã hội của Bên Thứ Ba có thể thấy tên, hồ sơ, hình ảnh và mô tả của Bạn về hoạt động của Bạn. Tương tự, những người dùng khác sẽ có thể xem mô tả về hoạt động của Bạn, giao tiếp với Bạn và xem hồ sơ của Bạn.

Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Công ty sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của Bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được quy định trong Chính sách Bảo mật này. Chúng Tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Chúng Tôi (ví dụ: nếu Chúng Tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của Bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của Chúng Tôi.

Công Ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu Sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu Sử dụng thường được giữ lại trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch Vụ của Chúng Tôi hoặc Chúng tTôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Thông tin của Bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công Ty và ở bất kỳ nơi nào khác mà các bên liên quan đến việc xử lý được đặt. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến - và duy trì trên - các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các luật từ thẩm quyền của Bạn.

Sự đồng ý của Bạn đối với Chính sách Bảo mật này theo sau là việc Bạn gửi thông tin đó đại diện cho thỏa thuận của Bạn đối với việc chuyển nhượng đó.

Công Ty sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật này và không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn diễn ra cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có sự kiểm soát đầy đủ bao gồm bảo mật dữ liệu của Bạn và các thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công Ty có liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao. Chúng Tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của Chính sách Bảo mật khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công Ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn nếu được pháp luật yêu cầu hoặc đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo hộ quyền hoặc tài sản của Công Ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch Vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người Dùng Dịch Vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn rất quan trọng đối với Chúng Tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù Chúng Tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng Tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Đường dẫn đến các Trang Web khác

Dịch Vụ của Chúng Tôi có thể chứa các liên kết đến các trang Web khác không do Chúng Tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển đến trang Web của bên thứ ba đó. Chúng Tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang Web Bạn truy cập.

Chúng Tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang Web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Thỉnh thoảng Chúng Tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình. Chúng Tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng Tôi sẽ cho Bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của Chúng Tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày "Cập nhật cuối cùng" ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, bạn có thể liên hệ với Chúng Tôi:

 • Qua email: cskh@gosell.vn

Hãy để đội ngũ GoSELL cùng bạn đạt đến đỉnh cao trong doanh số bán hàng

GoSELL - Đội ngũ chăm sóc hỗ trợ 24/7

Đội ngũ chăm sóc hỗ trợ 24/7

GoSELL - Tư vấn giải pháp từ các chuyên gia

Tư vấn giải pháp từ các chuyên gia

GoSELL - Tham gia buổi đào tạo miễn phí

Tham gia buổi đào tạo miễn phí

GoSELL - Tham gia workshop
            miễn phí

Tham gia workshop miễn phí