Hướng dẫn gọi điện cho khách hàng trên GoSELL

Điều kiện: Đã kích hoạt thành công Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL.

Người bán có thể chọn 1 trong 3 cách sau đây để thực hiện cuộc gọi:

 • Cách 1: Thực hiện cuộc gọi với 1 khách hàng trong danh sách khách hàng CRM

 • Cách 2: Thực hiện cuộc gọi với 1 khách hàng trong trang hồ sơ khách hàng.

 • Cách 3: Thực hiện cuộc gọi với 1 số điện thoại bất kỳ.

Cách 1: Thực hiện cuộc gọi với 1 khách hàng trong danh sách khách hàng

Bước 1: Vào Trang Quản Trị, Click Khách Hàng trên thanh menu bên trái.

Danh sách khách hàng (CRM) sẽ liệt kê tổng các khách hàng người bán đang có

Bước 2: Chọn 1 khách hàng liên hệ để thực hiện cuộc gọi 

Bước 3: Click vào biểu tượng gọi

Khi người bán chọn thực hiện cuộc gọi, hệ thống xử lý sẽ chọn ra số điện thoại đầu tiên trong danh sách các số điện thoại của khách hàng đó.

Ví dụ: Người bán muốn thực hiện cuộc gọi cho anh Trần Văn A.

Anh Trần Văn A là khách hàng của người bán và có đến 3 số liên hệ khác nhau.

 • Số 1: 0901234567

 • Số 2: 0971234567

 • Số 3: 0991234567

Hệ thống xử lý sẽ thực hiện cuộc gọi đến anh A số 0901234567

Cách 2: Thực hiện cuộc gọi với 1 khách hàng trong trang hồ sơ khách hàng

Bước 1: Vào Trang Quản Trị, Click Khách Hàng trên thanh menu bên trái.

Danh sách khách hàng (CRM) sẽ liệt kê tổng các khách hàng người bán đang có

Bước 2: Chọn 1 khách hàng để xem hồ sơ thông tin khách hàng

Bước 3: Click vào biểu tượng gọi

Đối với khách hàng chỉ có 1 số liên hệ, hệ thống xử lý sẽ thực hiện cuộc gọi trực tiếp đến khách hàng.

Đối với khách hàng có hơn 1 số điện thoại liên hệ, người bán cần chọn số điện thoại liên hệ để thực hiện cuộc gọi

Cách 3: Thực hiện cuộc gọi với 1 số điện thoại bất kỳ

Bước 1: Vào Trang Quản Trị, Click Tổng Đài – Lịch Sử Cuộc Gọi

Bước 2: Click vào biểu tượng gọi

Bước 3: Nhập số điện thoại

Bước 4: Chấp nhận Microphone để cho phép truyền âm thanh thông qua Browser Trang Quản Trị

Khi thực hiện cuộc gọi, cuộc gọi sẽ được lưu lại và cho người bán biết trạng thái của cuộc gọi đã thực hiện

Trạng thái cuộc gọi: Không Thành Công

 • Người bán liên hệ đến khách hàng

 • Cuộc gọi không kết nối đến khách hàng

 • Khách hàng chưa bắt máy

 • Khách hàng chưa nhận được cuộc gọi do đường truyền

Trạng thái cuộc gọi: Từ Chối

 • Người bán liên hệ đến khách hàng

 • Cuộc gọi kết nối đến khách hàng

 • Khách hàng không bắt máy, hủy cuộc gọi

Trạng thái cuộc gọi: Thành Công

 • Người bán liên hệ đến khách hàng

 • Cuộc gọi kết nối đến khách hàng

 • Khách hàng chấp nhận cuộc gọi đến từ người bán

Sau khi thực hiện cuộc gọi, lịch sử sẽ ghi lại trạng thái cuộc gọi đã thực hiện ở tại trang:

1/ Trang Hồ Sơ Khách Hàng – Tab Hoạt Động:

 • Thời gian thực hiện cuộc gọi

 • Thời lượng cuộc gọi

 • Trạng thái cuộc gọi

 • Ghi chú nội dung cuộc gọi, hình ảnh ghi chú (có thể đăng tải đén 5 ghi chú cho mỗi cuộc gọi)

2/ Trang Tổng Đài – Menu Lịch Sử Cuộc Gọi:

 • Ngày Giờ Thực Hiện Cuộc Gọi

 • Thời lượng cuộc gọi

 • Trạng thái cuộc gọi

 • Nhân viên đã thực hiện cuộc gọi