Hướng dẫn GoF&B

  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý khách hàng
  • Hướng dẫn thêm sản phẩm vào đơn hàng nhanh chóng bằng máy quét mã vạch

    Hướng dẫn thêm sản phẩm vào đơn hàng nhanh chóng bằng máy quét mã vạch