Hướng dẫn GoF&B

  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý khách hàng
  • Hướng dẫn tìm kiếm khách hàng theo thông tin địa chỉ

    Hướng dẫn tìm kiếm khách hàng theo thông tin địa chỉ

    Hướng dẫn thêm khách hàng mới vào CRM

    Hướng dẫn thêm khách hàng mới vào CRM